Audyty energetyczneAudyty energetyczne Katowice

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa dlaczego warto go wykonać?

Audyt efektywności energetycznej to działanie, które pozwala ocenić zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie oraz zredukować ponoszone w związku z tym koszty. Firmy przeprowadzają audyt efektywności energetycznej najczęściej wtedy, gdy starają się o tzw. białe certyfikaty, czyli zaświadczenia potwierdzające osiągnięcie oszczędności w gospodarowaniu energią. W dobie rosnących cen prądu, rozsądne zarządzanie energią elektryczną staje się priorytetem dla wielu firm. Eksperci przeprowadzający audyt efektywności energetycznej dokonują inwentaryzacji technicznej budynków, instalacji oraz urządzeń, a także szczegółowo określają czynniki, które wpływają na zużycie energii w firmie. Przeprowadzony audyt energetyczny budynku daje klarowną informację, ile energii można zaoszczędzić i jakie inwestycje przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

  • Czy Państwa firma jest zobligowana do przeprowadzenia audytu energetycznego według ustawy firmowanej przez Urząd Regulacji Energetyki ?
  • Czy Państwa firma robiła już audyt efektywności energetycznej w celu zdefiniowania obszarów do poprawy, modernizacji, oszczędności i odzyskania części kosztów zawartych w cenach mediów energetycznych ?

Wbrew zbliżonej nazwie, audyt efektywności energetycznej nie jest tym samym, co audyt energetyczny, który od 1 października 2016 r. stał się obowiązkowy dla części przedsiębiorstw.

Audyt efektywności energetycznej to „opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii”. Zazwyczaj jest on przeprowadzany na potrzeby procesu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej (czyli tzw. biakalłego certyfikatu ).

Audyt energetyczny Katowice

uzyskaj zwolnienie z podatku akcyzowEGO

Audyt energetyczny Katowice

świadectwo efektywności energetycznej

Audyt energetyczny Katowice

pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków UE

Audyt energetyczny Katowice

Uzyskaj certyfikat ISO 50001

masz pytania odnośnie audyty energetycznego dla przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny Katowice 530 112 530

 
 

Jak wykonywany jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt wykonywany jest w dwojakim zakresie:

1) w zakresie oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Obejmuje on m.in.:

a) inwentaryzację techniczną obiektu, urządzenia lub instalacji, które mają być obiektem przedsięwzięć mających na celu podniesienie ich efektywności energetycznej

b) wyniki oszacowań zużycia energii;

c) wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy;

d) określenie czynników wpływających na zużycie

e) określenie całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii według stanu przed realizacją przedsięwzięcia podnoszącego efektywność energetyczną;

f) wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor;

2) w zakresie oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych. Tego rodzaju audyt obejmuje m.in.:

a) wskazanie realizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, wraz ze szczegółowym opisem usprawnień;

b) określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i modeli matematycznych, opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w obliczeniach;

c) wyniki obliczeń, szczególnie zaś osiągniętej średniorocznej oszczędności energii oraz łącznej redukcji kosztów eksploatacji obiektu, urządzenia i instalacji, których dotyczyło przedsięwzięcie, wraz z wnioskami, które uzasadniają trafność jego wyboru.

Pomiar efektywności energetyczne a audyt energetyczny

Polskie prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego – powinien być on wykonywany raz na cztery lata, a z konieczności jego przeprowadzenia zwolnione są jedynie małe i średnie przedsiębiorstwa. Audyt energetyczny różni się znacząco od audytu efektywności energetycznej, który nie jest obowiązkowy, ale pozwala podnieść wydajność energetyczną przedsiębiorstwa i poprawić jego kondycję finansową.

Jak już wspomnieliśmy, audyty efektywności energetycznej są powiązane z systemem białych certyfikatów. W ramach procesu uzyskiwania tego świadectwa przedsiębiorstwo musi zrealizować audyt przed rozpoczęciem inwestycji mających poprawić efektywność energetyczną i przedłożyć go Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz ze wnioskiem o przyznanie certyfikatu. Audyt ten, poza wymienionymi powyżej, powinien zostać wykonany także w zakresie opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji danej inwestycji, oceny jej opłacalności ekonomicznej oraz oszczędności energii możliwej do uzyskania, obejmując m.in.:

a) wskazanie dopuszczalnych i ekonomicznie uzasadnionych rodzajów oraz wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

b) szczegółowy opis planowanych usprawnień w ramach poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia;

c) wskazanie możliwej do uzyskania oszczędności energii, wraz z oceną opłacalności ekonomicznej każdego z możliwych do zrealizowania przedsięwzięć (w tym także ukazanie rodzajów kosztów inwestycyjnych, aktualnych i prognozowanych cen paliw lub energii, czy też przewidywany okres zwrotu inwestycji, jak również wyniki obliczeń i wnioski z nich wynikające dotyczące wyboru najlepszego wariantu i rodzaju przedsięwzięcia).

Natomiast po zakończeniu inwestycji, na które przedsiębiorstwu zostały przyznane białe certyfikaty, a jednocześnie gdy planowane oszczędności zużycia energii wynoszą więcej niż 100 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (co odpowiada ok. 1160 MWh), należy przeprowadzić kolejny audyt efektywności energetycznej. Ten z kolei ma za zadanie potwierdzić uzyskanie zakładanych uprzednio oszczędności energii. Jego wyniki muszą zostać przedłożone Prezesowi URE w terminie 45 dni od zakończenia przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć), wraz ze stosownym oświadczeniem. Należy przy tym pamiętać, że audyt efektywności energetycznej sporządzany jest w sposób bilansowy i obejmuje wykonanie pełnego bilansu energetycznego obiektu, urządzenia lub instalacji, które zostaną poddane modernizacji służącej podprawie ich efektywności energetycznej. Prezes URE ma prawo dokonać wyrywkowej weryfikacji audytu, także w zakresie zgodności uzyskanych oszczędności energii po realizacji inwestycji, z oszczędnością planowaną we wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Weryfikacja ta może zostać zlecona podmiotom trzecim, wyłonionym w trybie zamówienia publicznego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, przedsiębiorca musi w ciągu 6 miesięcy przedstawić do umorzenia świadectwo o wartości stanowiącej różnicę między ilością energii finalnej wynikającej z przyznanego świadectwa, a ilością energii zaoszczędzonej. Za niedopełnienie tego obowiązku można narazić się na karę 3 000 000 zł. Ponadto, za sam fakt podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, przedsiębiorstwo traci możliwość występowania o białe certyfikaty przez 5 lat od deklarowanej daty zakończenia przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, a dodatkowo grozi mu kara pieniężna w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w ubiegłym roku podatkowym. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Powinien być on realizowany raz na 4 lata, a jego zlekceważenie będzie skutkowało karą pieniężną, której wysokość może wynieść nawet 5% zeszłorocznego przychodu. Jednakże audyt energetyczny jest wciąż pojęciem mało znanym pośród przedsiębiorców. Czym jest audyt energetyczny, jak przebiega oraz jak może przysłużyć się firmie znajdziecie Państwo w dalszej części artykułu.

 
 

Masz pytania?
Skonsultuj z nami potrzeby Twojego przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny Katowice 530 112 530

 
 

Co daje audyt energetyczny przedsiębiorcy?

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, audyt energetyczny jest „procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji i potencjalnych oszczędnościach energii”. Innymi słowy, dzięki realizacji audytu energetycznego przedsiębiorca zdobywa wiedzę m.in. o:

Audyt energetyczny Katowice specyfice profilu energetycznego przedsiębiorstwa;

Audyt energetyczny Katowice ilości energii możliwej do zaoszczędzenia w firmie;

Audyt energetyczny Katowice rodzajach inwestycji, które wpłynęłyby na wysokość oszczędności;

Audyt energetyczny Katowice opłacalności ich realizacji w przedsiębiorstwie.

 

Których Przedsiębiorców dotyczy obowiązkowy audyt:

Audyt energetyczny Katowice

w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych zatrudniali średniorocznie przynajmniej 250 pracowników

Audyt energetyczny Katowice

osiągnęli roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 mln euro

Audyt energetyczny Katowice

sumy aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z dwóch ostatnich lat przekroczyły równowartość w złotych 43 mln euro.

Właściwie przeprowadzony audyt energetyczny powinien opierać się na wytycznych znajdujących się w normie PN-EN 16247. Powstała ona w oparciu o zalecenia opracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN, a najważniejszym jej celem jest ukazanie audytorom właściwej struktury audytu energetycznego, metod jego realizacji, dobrych praktyk, a przede wszystkim stworzenie jednolitej normy jego przeprowadzania. Zgodnie z zaleceniami zawartymi we wspomnianej normie, audyt powinien być podzielony na cztery etapy: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, praca w terenie oraz spotkanie końcowe.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest kopalnią wiedzy odnośnie specyfiki profilu energetycznego firmy, jak również doskonałą mapą działań i inwestycji, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej firmy oraz uzyskania związanych z nią oszczędności. Jednak bardzo często rekomendowane rozwiązania pozostają poza możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa. A to tworzy się błędne koło – wysokie koszty działalności nie pozwalają na realizację inwestycji, które mogłyby przysłużyć się ich znacznemu obniżeniu. Naprzeciw takim podmiotom wychodzą firmy działające w formule ESCo (Przedsiębiorstwo usług energetycznych – ang. Energy savings company), które realizują wybrane przedsięwzięcia, finansując je z osiągniętych dzięki nim oszczędności.

 

skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
zadzwoń lub napisz do nas

Audyt energetyczny Katowice 530 112 530